vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Zmiany w ofercie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

30.08.2016

Wobec braku zainteresowania kandydatów podjęciem kształcenia w zawodach ogrodnik i mechanik motocyklowy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach dokonał uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę zmianę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4, oddziału dwuzawodowego kształcącego w zawodach ogrodnik i kucharz na oddział kształcący w zawodzie kucharz oraz oddziału dwuzawodowego kształcącego w zawodach mechanik motocyklowy i mechanik monter maszyn i urządzeń na oddział kształcący w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń.

Zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

21.07.2016

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, wraz z zarządzeniem zmieniającym

logo MKO
Warszawa, 20 lipca 2016 r.
 
KPU.571.1.2.2016.AP
 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY  2016/2017
    Komunikat         
Dyrektorzy   Szkół Ponadgimnazjalnych  oraz Rodzice i Absolwenci gimnazjów z woj. mazowieckiego
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością terminowego dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, którzy muszą wykonać badania lekarskie, Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca na 29 lipca do godz. 12.00. W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z nowym harmonogramem do Zarządzenia Nr 44

Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, najpóźniej do 29 lipca do godz.12.00.  Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.         

Z poważaniem    

Mazowiecki Kurator Oświaty     

Aurelia  Michałowska   

Wolne miejsca w szkołach ZDZ

18.07.2016

Posiadamy wolne miejsca w szkołach ZDZ:

Niepubliczne Technikum Zawodowe:

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik logistyk

- technik usług fryzjerskich

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- fryzjer

- kucharz

Zapraszamy na ul. Sokołowską 28 w godzinach 8.00 - 16.00

W szkołach ZDZ nie pobieramy czesnego.

 

Wolne miejsca w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

15.07.2016

W I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach są wolne miejsca w klasach :

I A - matematyczno - informatycznej,

I C lingwistyczno-ekonomicznej,

I E - dwujęzycznej.

Klasy I C i I E są objęte patronatem naukowym SGH.

Zapraszamy do punktu rekrutacyjnego szkoły od poniedziałku 18 lipca od godz. 8.00. 

Zmiana oferty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

04.07.2016

Wobec braku zainteresowania kandydatów do klasy pierwszej podjęciem kształcenia w zawodzie technik drogownictwa, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach dokonał uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę zamianę w Technikum Nr 6 oddziału dwuzawodowego kształcącego w zawodach technik drogownictwa oraz technik dróg i mostów kolejowych na oddział dwuzawodowy kształcący w zawodach technik transportu kolejowego oraz technik dróg i mostów kolejowych.

Poprzednia strona